dr Aleksandra Zarek – Jestem certyfikowanym psychoterapeutą. Prowadzę konsultacje i terapię indywidualną dla osób dorosłych w języku polskim oraz angielskim. Pomagam osobom zmagającym się z trudnościami w relacjach, w kryzysie, cierpiącym z powodu depresji lub lęku. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Psychoterapii Pozytywnej wydany przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP) oraz Europejski Certyfikat Psychoterapii wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP).
Prowadzę szkolenia z zakresu Psychoterapii Pozytywnej. Uczestniczę jako prelegent w konferencjach międzynarodowych w ramach Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej. Należę również do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Stosowanej. Jestem wieloletnim nauczycielem akademickim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pełnię funkcję recenzenta dla The Global Psychotherapist – międzynarodowego czasopisma Psychoterapii Pozytywnej.
Wierzę, że każdy człowiek ma do opowiedzenia swoją historię. W pracy psychoterapeutycznej stawiam na niedyrektywne formy współpracy. Psychoterapia Pozytywna jest podejściem integracyjnym, łączącym założenia kilku podejść psychoterapeutycznych – psychodynamicznego, poznawczego, strategicznego, humanistycznego i międzykulturowego. Łacińskie słowo positum (to, co nam dane w całości, rzeczywiste) oznacza, że oprócz trudności, cierpienia, deficytu lub zaburzenia w każdym człowieku są obecne także zasoby i siła, których może on użyć do wyjścia z trudnej sytuacji. Psychoterapeuta jest przewodnikiem i pomocnikiem w tym procesie. Tel. 501 030 908

In English :

I am certified psychotherapist and conduct individual consultation and therapy for adults in Polish and English. I help people who struggle with difficulties in partnership, deal with crisis, suffer from depression or anxiety. I got certified as Positive Psychotherapist by World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) and obtained the European Certificate of Psychotherapy issued by European Association for Psychotherapy (EAP).
I provide trainings for students of Positive Psychotherapy. I am a speaker at international conferences organized by the World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy. I am a member of Polish Association of Applied Psychotherapy. For many years I’ve been an academic teacher in the Pomeranian Medical University in Szczecin and Wroclaw Medical University. I am a reviewer of The Global Psychotherapist – the International Journal of Positive Psychotherapy.
I believe that every person has their own story to tell. In my therapeutic work I put on non-directive forms of cooperation. Positive Psychotherapy is an integrative approach, combining foundations of several approaches in psychotherapy – psychodynamic, cognitive, strategic, humanistic and transcultural. The Latin word positum (factual or given) means that apart from difficulties, suffering, deficit or disorder every person also possesses resources and strength which can be used to solve their problematic situation. Psychotherapist acts as a guide and supporter in this process.

error: Content is protected !!