FUNDACJA RAZEM zaprosiła  psychologów Pracowni Psychoedukacji do projektu skierowanego do Osób zagrozonych wykluczeniem społecznym. Projekt  „NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ!” jest adresowany do Osób niepracujących, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy należących do przynajmniej jednej z poniższych grup:

· Osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystając z pomocy społecznej
· Osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia
· Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu
· Otoczenie osób wykluczonych społecznie a dokładniej osoby współuzależnione
· Osoby niepełnosprawne ( z lekkim stopniem niepełnosprawności)
· Osoby po 50 roku życia

W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:

  • doradztwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.
    Cel stosowanego poradnictwa to przełamywanie indywidualnych barier, promowanie aktywnych postaw, uświadamianie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego, promowanie mobilności, przedsiębiorczości oraz potrzeby dostosowania się do zmieniających się warunków pracy.
  • grupy wsparcia
    Celem grup jest rozwiązanie podobnej, trudnej sytuacji życiowej blokującej czynny udział w życiu społecznym i zawodowym.
  • szkolenia z zakresu skuteczna komunikacja i autoprezentacja

ZAPRASZAMY chętnych do udziału w projekcie!!!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!